ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK


system_check

1.    ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

1.1.    A www.ingatlanabc.hu címen elérhető weboldalt (továbbiakban: „Weboldal”) az Ingatlancsoport Kft. (székhely: 1042 Budapest, Árpád út 56. I. em. 2.; cégjegyzékszám: 01-09-293638; e-mail: [email protected]; továbbiakban: „Szolgáltató”) tartja fenn. A weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatásokat a Szolgáltató nyújtja.

1.2.    A Szolgáltató ingatlanközvetítéssel foglalkozó vállalkozások és ingatlant értékesítő magánszemélyek számára szolgáltatást nyújtó gazdasági társaság. A Szolgáltató a szolgáltatását olyan vállalkozásoknak nyújtja, akik ingatlanok értékesítésének, hasznosításának, bérbeadásának a közvetítésével foglalkoznak (továbbiakban: „Partner”), továbbá olyan magánszemélyeknek, akik ingatlant értékesítenek. A Szolgáltató üzemelteti a www.ingatlanok.hu címen elérhető weboldalt (továbbiakban: „ingatlanok.hu”), amely bemutatja a Partnerek tevékenységét és kínálatát, továbbá amelyen ingatlankereskedelemmel nem üzletszerűen foglalkozó személyek közzétehetik az értékesítendő ingatlanokra vonatkozó hirdetéseiket.
A Szolgáltató kereskedelmi tevékenységet nem folytat, ingatlanok értékesítésével nem foglalkozik.
A díjfizetéshez kötött szolgáltatások szabályait az ügyfelekkel megkötött egyedi szerződések tartalmazzák.

1.3.    Ellenkező bizonyításáig a Weboldalon közzétett adatbázis, és minden egyéb szellemi alkotás – ide értve különösen, de nem kizárólagosan a szerzői műveket, adatbázisokat, keresési megoldásokat, felhasznált programokat és kódokat, közzétett adatokat, védjegyeket, szabadalmi oltalom alá eső alkotásokat – jogosultja a Szolgáltató. A szellemi alkotások kizárólag az irányadó jogszabályokban foglaltak szerint használhatók fel. A felhasználó semmilyen módon nem jogosult a szellemi alkotások másolására, többszörözésére, hasznosítására, értékesítésére, módosítására, átdolgozására, vagy nyilvánosságra hozatalára.
Tilos különösen a szellemi alkotásokat a Weboldalról lementeni, azokat többszörözni, bármilyen kiadványban, prezentáción felhasználni, azokkal kapcsolatban harmadik személyek felé kereskedelmi jellegű vagy nyilvános kommunikációt folytatni. Tilos a szellemi alkotásokat olyan tevékenységre felhasználni, amely jövedelemszerzésre, egyéb vagyoni vagy nem vagyoni üzleti, kereskedelmi előny szerzésére irányul. Ezen cselekmények kizárólag a Szolgáltató jóváhagyásával végezhetők jogszerűen.

1.4.    Amennyiben a Weboldalon közzétett tartalom valakinek a jogát vagy jogos érdekét sérti, kérheti, hogy a Szolgáltató a tartalmat tárolja, vagy törölje. A Szolgáltató a panaszokat minden esetben kivizsgálja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a hirdetők cselekményeiért, az általuk adott tájékoztatásért.

1.5.    Jelen Jogi nyilatkozat és adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: „Nyilatkozat”) hatálya kizárólag a Weboldalra és a Szolgáltató tevékenységére, adatkezeléseire terjed ki. Ellenkező kikötés hiányában a Nyilatkozat hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a Weboldalon hirdető, vagy azon más módon megjelenő harmadik személyek kereskedelmi tevékenységéhez, promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalomhoz kapcsolódnak. Ellenkező kikötés hiányában a Nyilatkozat hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, más jogalanyok szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a jelen Weboldalon található hivatkozás vezet. Jelen tájékoztató hatálya nem terjed ki a Partnerek adatkezeléseire.
A Nyilatkozat módosításának jogát a Szolgáltató fenntartja. A Nyilatkozat módosításához, a módosítások hatályba lépéséhez a felhasználók hozzájárulása nem szükséges. A módosítások a Nyilatkozat közzétételétől hatályosak.
A Szolgáltató a felhasználók jóváhagyása vagy tájékoztatása nélkül jogosult a Weboldalt részben vagy egészben megváltoztatni, tartalmakat törölni, új tartalmakat közzétenni, a Weboldalhoz való hozzáférést átmenetileg vagy véglegesen megszüntetni, azt feltételekhez kötni.

2.    A WEBOLDAL SZOLGÁLTATÁSAI

2.1.    A Weboldal szolgáltatásait elsősorban ingatlanértékesítéssel foglalkozó személyeknek (továbbiakban: „Ingatlanközvetítő”) nyújtja. Az oldalon bárki regisztrálhat Ingatlanközvetítőként, bizonyos szolgáltatások ugyanakkor csak hitelesített Ingatlanközvetítők számára elérhetők. A hitelesítés minden esetben személyesen találkozó útján történik, amely során a Szolgáltató képviselője ellenőrzi az Ingatlanközvetítő jogosultságát ezen tevékenység végzésére, továbbá azt, hogy az Ingatlanközvetítő valóban ezzel a tevékenységgel foglalkozik. A hitelesítést követően az Ingatlanközvetítő hitelesített Ingatlanközvetítőként jelenik meg a Weboldalon.

2.2.    A regisztráció során meg kell adni az Ingatlanközvetítő teljes nevét, e-mail címét, születési idejét, és a bejelentkezéshez használt jelszót. A regisztráció megerősítése e-mail útján történik. A regisztrációt követően az Ingatlanközvetítő a Weboldalon létrehozhatja a profilját, amelyen további adatokat adhat meg. A profil nyilvános, az a Weboldal valamennyi látogatója számára látható. A regisztrált Ingatlanközvetítő kereshet a többi Ingatlanközvetítő profiljában, egymással kapcsolatot létesíthetnek.

2.3.    A Weboldalon bizonyos szolgáltatások díjfizetéshez kötöttek (így pl. hirdetésfeladás, piactér, kiemelés, stb.). A Szolgáltató a díjfizetéshez kötött szolgáltatások jegyzékét, és a szolgáltatások tartalmát minden esetben közzéteszi a Weboldalon. A szolgáltatások fizetése előre történik, a szolgáltatások csak fizetés útján vehető igénybe. A Szolgáltató az egyes szolgáltatások díját pontosan közzéteszi, megjelölve az adott díj ellenében igénybe vehető mértéket (időtartamot, mennyiséget, rangsort, stb.).

2.4.    A díjat a Szolgáltató minden esetben kreditben határozza meg. A Szolgáltató közzétesz az egyes kreditek árát. Az Ingatlanközvetítő kreditet a Weboldalon keresztül vásárolhat, a megvásárolt kredit a kifizetés után használható fel. Fizetés a Szolgáltató által meghatározott módon történhet. A Szolgáltató a megvásárolt kreditet nem váltja vissza, a kredit ugyanakkor időbeni korlátozás nélkül felhasználható. A szolgáltatások díja minden esetben kreditben van meghatározva, a kredit értékét nem befolyásolja az, hogy a Szolgáltató a kredit árát a vásárlást követően megváltoztatta.

2.5.    A Szolgáltató a kreditek vételáráráról a kifizetést követően számlát állít ki az Ingatlanközvetítő, vagy az Ingatlanközvetítőt foglalkoztató iroda részére.

2.6.    A Weboldal szolgáltatásai kizárólag Ingatlanközvetítők számára elérhetők, akik vállalkozási tevékenységet folytatnak, a Weboldalt vállalkozási (ingatlanközvetítési) tevékenységük során használják. Mindezek alapján az Ingatlanközvetítő nem minősül fogyasztónak.

3.    ADATKEZELÉS

3.1.    Az érintettek személyes adatait a Szolgáltató kezeli. A jelen adatkezelésről szóló tájékoztató hatálya csak a személyes adatok kezelésére terjed ki, így az nem terjed ki a nem természetes személy jogalanyok adatainak kezelésére. Jelen tájékoztató alkalmazásában érintett az a természetes személy felhasználó, akinek adatait a Szolgáltató kezeli.

3.2.    A Szolgáltató a fenti 1.2. pontban meghatározott tevékenységével összefüggésben kezel személyes adatokat. Így a Szolgáltató azon személyek személyes adatait kezeli, akik az adataikat kifejezetten a Szolgáltató részére megadják.

3.3.    A Szolgáltató a szolgáltatás nyújtása érdekében kezel személyes adatokat. Az adatkezelések az alábbi célokat szolgálják:

 • Az érintett személyének azonosítása, az érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;
 • Az érintett profiljának létrehozása;
 • A Weboldal szolgáltatásainak nyújtása;
 • Jogszabályban elrendelt kötelezettségek teljesítése;
 • A jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése, kintlévőségek kezelése, behajtása, igények érvényesítése;
 • Az érintett külön hozzájárulása esetén reklámozás, kutatás.

3.4.    A Szolgáltató személyes adatokat kizárólag az érintettől veszi fel. A Szolgáltató más forrásból személyes adatot kizárólag akkor vesz át, ha az jogszerű, így különösen, ha az adott forrás nyilvános, bárki számára hozzáférhető. Az érintett a személyes adatokat a Weboldalon adja meg.

3.5.    A Szolgáltató az adatkezelés során az irányadó jogszabályok, elsősorban az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről; továbbiakban: „GDPR”) alapján jár el.
Az adatkezelés jogalapja elsősorban az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont). Az érintett a hozzájárulását azzal adja meg, hogy megadja adatait, és hozzájárul a jelen Nyilatkozat szerinti adatkezeléshez.
Amennyiben az érintett a Szolgáltatóval szerződést köt, az adatkezelés jogalapja az érintett és a Szolgáltató között létrejött szerződés (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont). Ez esetben az adatkezelés a szerződés teljesítése és az érintett által kezdeményezett lépések megtétele érdekében történik, a GDPR hivatkozott pontja alapján. Amennyiben az érintett valamely, a Szolgáltató által kért, vagy szerződésben megjelölt adat kezeléséhez nem járul hozzá, jogában áll az adat megadását megtagadni. Amennyiben az adat kezelése jogszabály alapján kötelező, vagy az adat hiányában a szerződés nem teljesíthető, az adat megadásának hiányában a szerződés nem jön létre.
Az adatkezelés jogalapja bizonyos esetekben jogszabály rendelkezése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont). Mivel a Szolgáltató kizárólag hirdetéseket jelenít meg, azaz reklámozási tevékenységet folytat, adatkezelőként a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben foglalt azonosítási, bejelentési, nyilvántartási kötelezettség nem terheli. Amennyiben a Szolgáltató az érintettnek számlát állít ki, az adatkezelés jogalapja a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (a bizonylatok megőrzését illetően; továbbiakban: „Sztv.”).

3.6.    A Szolgáltató kizárólag a profilban megadott adatokat kezeli. A profil kitöltése önkéntes, ugyanakkor ha a Szolgáltató és az Ingatlanközvetítő között szerződés jön létre, kötelező a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges adatok, így különösen a számlázási adatok megadása.

3.7.    Amennyiben az érintett ahhoz hozzájárul, a Szolgáltató a megadott elérhetőségeken felveszi a kapcsolatot az érintettel, és számára a közvetlen megkeresés módszerével reklámot küld. A reklám küldhető postai úton, telefonon (ide értve az SMS-t is), vagy e-mailben. A reklámozás feltétele minden esetben az érintett hozzájárulása. Az érintett a hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja, és tiltakozhat is a reklámozási célú adatkezelés ellen.

3.8.    A Szolgáltató személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz az érintett egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult, vagy az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad. Az adattovábbításról a Szolgáltató a felhasználót tájékoztatja. Amennyiben az érintett regisztrál ingatlan eladására, az adatokat a Szolgáltató továbbítja azon Partner részére, aki – tevékenységi helye alapján – az adott ingatlan eladásában közreműködhet.

3.9.    A Szolgáltató tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag A Szolgáltatóval kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. A Szolgáltató ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak a Szolgáltató hozzájárulásával jogosultak. A Szolgáltató az igénybe vett adatfeldolgozókat a jelen Nyilatkozatban megjelöli. Az adatfeldolgozók:

 • World Web Data Kft. (1043 Budapest, Árpád út 56. I. em. 2.), informatikai szolgáltatások biztosítása, fejlesztés;
 • Marco Polo Magyarország Kft. (1042 Budapest, Árpád út 56. I. em. 2.), reklámozási, marketing szolgáltatások;
 • Egyenleg International Kft. (1111 Budapest, Lágymányosi utca 12. fszt. 2.), fizetési rendszerek üzemeltetése.

3.10.   A Szolgáltató rendszere automatikusan rögzíti a felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.
A cookie-k lehetővé teszik a Weboldal számára, hogy felismerje a korábbi látogatókat. A cookie-k a Szolgáltatót, mint a Weboldal Szolgáltatóját segítik a Weboldal optimalizálásában, abban, hogy a Weboldal szolgáltatásait a felhasználók szokásának megfelelően alakítsa ki. A cookie-k alkalmasak továbbá arra, hogy

 • megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat a felhasználónak újra rögzítenie, ha egy új oldalra lép,
 • emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni,
 • elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben a felhasználó elvárásai szerint működjön, a felhasználó könnyen megtalálja a keresett információt, és
 • figyelemmel kísérik a hirdetések hatékonyságát.
Amennyiben a Weboldalon a Szolgáltató külső webes szolgáltatások segítségével jelenít meg különféle tartalmakat, az néhány olyan süti tárolását eredményezheti, melyeket nem a Szolgáltató felügyel, így nincs befolyása arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek. Ezen cookie-król az adott szolgáltatásra vonatkozó szabályzatok adnak tájékoztatást.
A felhasználó beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse a felhasználót, ha süti érkezik a gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók.
Az angol nyelvű www.aboutcookies.org weboldalon található részletes tájékoztató szintén segít a különböző böngészőkben történő beállításokban.

3.11.   A Szolgáltató gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatbiztonság követelményének érvényesülését biztosítják. A Szolgáltató az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb a Szolgáltató érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van. A Szolgáltató érdekkörében eljáró valamennyi személy kizárólag azon adatok megismerésére jogosult, amely kezelése szükséges a megnevezett személy munkakörének ellátáshoz. A megnevezett személyek az adatokat kötelesek bizalmasan kezelni.
A Szolgáltató az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. A Szolgáltató több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.
Informatikai nyilvántartások védelme
A Szolgáltató az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

 • A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
 • Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
 • Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
 • Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).
Papíralapú nyilvántartások védelme
A Szolgáltató a papíralapú nyilvántartások védelme érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket különösen a fizikai biztonság, illetve tűzvédelem tekintetében.
A munkavállalók, és egyéb, a Szolgáltató érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni, és védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

3.12.   A Szolgáltató a törlésre vonatkozó szabályok kialakításával és betartásával biztosítja, hogy a személyes adatok kezelésének időtartama ne haladja meg a szükséges és jogszerű mértéket. Az adatok törlésére az alábbi esetekben kerül sor:

 1. A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték. Amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, és az adat kezelését jogszabály nem teszi kötelezővé, az adatot a Szolgáltató törli.
 2. Az érintett a hozzájárulását visszavonja. Amennyiben az érintett a hozzájárulását visszavonja, vagy az adatok törlését érintett kéri, a Szolgáltató minden esetben törli az adatokat, kivéve, ha az adatok kezelésére más jogalappal jogosult. Amennyiben a törlési kérelmet a Szolgáltató megtagadja, erről az érintettet minden esetben tájékoztatja, egyúttal pontosan megjelöli a törlési kérelem megtagadásának jogalapját és a jogorvoslati lehetőségeket is.
 3. Az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen. Amennyiben az adatkezelés alapja az adatkezelő jogos érdeke, az érintett tiltakozhat az adatok kezelése ellen. Ebben az esetben a Szolgáltató az adatokat törli, kivéve, ha bizonyítható, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben az érintett a reklámozási célú adatkezelés ellen tiltakozik, a Szolgáltató az ezzel kapcsolatos adatokat törli.
 4. Bizonyossá válik, hogy az adatok kezelése jogellenes. Amennyiben az adat kezelése jogellenes, azt a Szolgáltató minden esetben törli, mihelyt a jogellenes adatkezelés ténye nyilvánvalóvá válik.
 5. Az adatok törlése jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, vagy a törlést bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. Ha a törlés jogszabály alapján kötelező, vagy azt bíróság vagy Hatóság rendelte el, és a rendelkezés jogerős, a Szolgáltató az adatokat törli.
 6. Az adatok tárolásának előre, jogszabályban vagy a hozzájárulásban meghatározott határideje lejárt. Amennyiben az adatkezelés időtartamát jogszabály írja elő, a Szolgáltató az adatokat a jogszabályban meghatározott időtartam elteltével törli.
A Partnerek által átadott adatok esetében az adattörlésről a Partner rendelkezik.
Az egyéb felhasználók által megadott adatokat az érintett bármikor jogosultak törölni. Amennyiben a hirdetés időtartama lejár, a hirdetést a Szolgáltató törli.

3.13.   Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. A Szolgáltató az adatvédelmi incidenst haladéktalanul bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az érintettek jogaira és szabadságaira nézve. A Szolgáltató az adatvédelmi incidenseket nyilvántartja, az adott incidenshez kapcsolódó intézkedésekkel együtt. Ha az incidens súlyos (azaz vélhetően magas kockázattal jár az érintett jogaira és szabadságaira nézve), a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

3.14.   Az érintettnek joga van ahhoz, hogy az adatainak kezeléséről tájékoztatást kapjon (Tájékoztatás – hozzáférés). A Szolgáltató az érintettet az adatok felvételekor tájékoztatja az adatkezelésről, emellett a jelen Tájékoztató bármikor elérhető az érintett számára. Az érintett az adatkezelés folyamán bármikor teljes körű tájékoztatást kérhet az adatai kezeléséről. Az érintett kérheti, hogy a Szolgáltató az adatok másolatát bocsássa a rendelkezésére.
Az érintett kérheti, hogy a Szolgáltató a rá vonatkozó pontatlan adatokat helyesbítse, a hiányos adatot kiegészítse (Helyesbítés).
Az érintett bármikor visszavonhatja az adatai kezeléséhez adott hozzájárulását, kérheti az adatai törlését. A Szolgáltató a törlést csak akkor tagadja meg, amennyiben az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (Törlés, hozzájárulás visszavonása).
Az érintettnek jogában áll az adatkezelés korlátozását kérni, az alábbi esetekben (Korlátozás):

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Amennyiben az adatkezelés a Szolgáltató, vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítésén alapul, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen (Tiltakozás). Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált módon történik. Az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok más adatkezelőhöz történő közvetlen továbbítását (Adathordozhatóság).

3.15.   Az érintett a jogai gyakorlására irányuló kérelmet az 1.1. pontban megjelölt elérhetőségek valamelyikén eljuttathatja a Szolgáltatóhoz. A Szolgáltató a kérelmet haladéktalanul megvizsgálja, döntést hoz a kérelem teljesítéséről, és megteszi a szükséges intézkedéseket. A Szolgáltató a megtett intézkedésekről egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. A tájékoztatás minden esetben tartalmazza a Szolgáltató által megtett intézkedést, vagy az érintett által kért tájékoztatást. Amennyiben a Szolgáltató a kérelem teljesítését elutasítja (nem teszik meg a kérelem teljesítéséhez szükséges intézkedéseket), a tájékoztatás tartalmazza a megtagadás jogalapját, indokait, és az érintett jogorvoslati lehetőségeit. A Szolgáltató a kérelem teljesítését nem köti díj fizetéséhez, a költségek megtérítéséhez.
A Szolgáltató minden olyan címzettet tájékoztatnak a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

3.16.   Az érintett a jogainak sérelme esetén kérheti, hogy a Szolgáltató a jogellenes adatkezelést szüntesse meg, az adatkezelést, az érintett kérelmének elutasítását vizsgálja meg. A Szolgáltató az érintett ilyen irányú panaszát minden esetben kivizsgálja, és annak eredményéről az érintettet tájékoztatja.
Az érintettek a panaszaikat jelenthetik az 1.1. pontban meghatározott elérhetőségeken.
Az érintett panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: [email protected]; honlap: www.naih.hu) is.
Az érintett jogosult jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni. A Szolgáltató az érintettet kérelemre részletesen tájékoztatja a per elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságról, a perindítás lehetőségéről.

4.    FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

4.1.    A felhasználó a Weboldalt csak saját felelősségére használhatja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználót az oldal használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a felhasználó az oldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el. A felhasználó adatait csak saját felelősségére hozhatja nyilvánosságra, teheti mások számára hozzáférhetővé. A felhasználó köteles a megadott adatai titokban tartása érdekében körültekintően eljárni. A Szolgáltató megteszi a szükséges intézkedéseket az adatok biztonsága érdekében, de a felhasználó felelős azért, hogy olyan jelszót válasszon, amely harmadik személyek számára nem fejthető meg, és a felhasználó felelős azért, hogy a jelszava ne kerüljön illetéktelen személyek birtokába.

4.2.    A Szolgáltató vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás zavartalansága és folyamatossága érdekében. A Szolgáltató nem szavatolja a szolgáltatás szünetmentességét, nem tehető felelőssé továbbá a szolgáltatás felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. A Szolgáltató az oldal működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető. A Szolgáltató a felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal.

4.3.    A felhasználó köteles az oldal használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával eljárni. A felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely mások érdekeit sérti. Ezen belül a felhasználó köteles tiszteletben tartani mások magánszféráját, személyhez fűződő jogait, a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat, különösen a szerzői jogi védelem alá eső irodalmi, tudományos és művészeti alkotások, találmányok, formatervezési minták, használati minták, védjegyek és forgalmi árujelzők védelmére vonatkozó szabályokat.
A felhasználó köteles tartózkodni szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetésétől, köteles tartózkodni továbbá minden olyan obszcén, trágár, illetve egyéb olyan kifejezéstől, megnyilatkozástól, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást keltsen. Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal rendeltetésszerű használatát akadályozza.
Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Szolgáltató érdekeit sérti. Ezen belül tilos különösen:

 • A Weboldal működésének, a Weboldalhoz való hozzáférésnek a megzavarása, akadályozása;
 • Olyan tevékenységek folytatása, amely a Szolgáltató üzleti titkainak, általa titokban tartott információknak a megszerzésére, felhasználására irányul;
 • Minden olyan kommunikáció, amely a szolgáltatásra vonatkozó, valótlan információt hordoz;
 • Minden olyan tevékenység, amely az oldal informatikai biztonságát veszélyezteti;
 • Minden olyan tevékenység, amely saját, vagy más személy termékének vagy szolgáltatásának a reklámozására irányul;
 • Minden olyan kommunikáció, megnyilvánulás, amely azt a látszatot kelti, hogy a felhasználó a Szolgáltató képviseletében jár el, vagy véleménye a Szolgáltató hivatalos véleménye;
 • Minden olyan kommunikáció, megnyilvánulás, amely megtévesztő a felhasználó személyét, az általa képviselt személyeket illetően (ide értve a nem természetes személyeket is).
A felhasználó a Weboldalon közzétett információkat nem ruházhatja át ellenérték fejében, azokkal nem kereskedhet.

4.4.    Amennyiben a felhasználó a fenti tilalmak bármelyikét megszegi, a Szolgáltató megtilthatja a Weboldal további látogatását. Ebben az esetben a Szolgáltató a felhasználó regisztrációját törölheti.